העברת הדיון בבקשה להיתר לועדת הערר

הועדה המקומית משהה החלטה בבקשה להיתר בניה? אפשר, ואפילו רצוי, להעביר את הדיון וההחלטה בבקשה לועדת הערר המחוזית. הגשת ערר תביא לדיון והחלטה מהירים ויעילים של ועדת הערר בבקשה.

חוק התכנון והבניה קוצב לועדה המקומית (או לרשות הרישוי המקומית, לפי העניין) שלושה חודשים לדון בבקשה להיתר. לא אחת משהות ועדות התכנון החלטותיהן, ומבקש ההיתר מוצא עצמו מחזר לפתחן של הועדות בבקשה כי אלה יכריעו בבקשתו.

הפתרון לשיהוי בלתי סביר בקבלת החלטה בבקשה להיתר מצוי בסעיף 157 לחוק התכנון והבניה, הקובע כי במידה וועדה מקומית אינה מחליטה בבקשה להיתר בתוך שלושה חודשים מיום הגשתה, ייראה הדבר כסרוב לתת היתר ומבקש ההיתר רשאי להגיש את בקשתו לועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה. על  ועדת הערר להחליט בבקשה המועברת אליה לפי סעיף זה בתוך 30 ימים מיום שהוגשה לה.

ועדת הערר הינה מוסד בעל אופי דואלי, תכנוני ומעין שיפוטי, וכפי שקבעו בתי המשפט, יש לה כישורים שווים לפחות לאלה של הועדה המקומית בסוגיות הניצבות לפתחה. משמובאת בקשה להיתר לפתחה של ועדת הערר לפי סעיף זה, מסמכותה לשים את שיקול דעתה המקצועי במקום זה של הועדה המקומית, להכנס בנעליה של הועדה המקומית ולהכריע בבקשה לגופה.

משלא הכריעה הועדה המקומית שרונים בבקשת קרסו נדל"ן להיתר להקמת מרכז מסחרי באבן יהודה, פנתה החברה אל ועדת הערר בבקשה כי זו תקבל החלטה בבקשתה. בנסיבות בהן לאחר כשנה ממועד הגשת הבקשה לא קיבלה הועדה המקומית החלטה סופית, החליטה ועדת הערר להכנס בנעליה של הועדה המקומית, דנה בבקשה לגופה וקיבלה את הערר בכפוף לאמור בהחלטה. (ערר 101/14 חברת קרסו נדל"ן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים).

משהוגש ערר על אי מתן החלטה, הועדה המקומית אינה יכולה לדון באותה בקשה להיתר מבלי לקבל את הסכמת ועדת הערר. אף אם ניתנת רשות ועדת הערר לועדה המקומית לדון בבקשה חרף הגשת הערר, רשות זו אינה מייתרת את הערר וזה נשאר בתוקפו.

יחד עם זאת, נקבע כי אין לאמץ מבחן טכני לחלוף המועד להחלטת הועדה המקומית, וכאשר הועדה המקומית נותנת החלטות ביניים ענייניות, מקדמת את ההליך ואינה מעכבת אותו ללא הצדקה, אין מקום להפעלת סמכות לפי סעיף 157.


בפני הועדה המקומית בחיפה התנהלו מספר דיונים בהליך מתמשך בבקשה להיתר בניה לפי תמ"א 38 בבית במרכז הכרמל בחיפה. תוך כדי הדיונים בועדה המקומית הגיש יזם התכנית ערר לועדת הערר בבקשה כי זו תדון ותכריע בבקשה. החלטת ועדת הערר להפעיל סמכותה ולדון במסגרת הערר בבקשה להיתר בוטלה ע"י בית המשפט, והדיון הוחזר לועדה המקומית בחיפה. בית המשפט קבע כי שעה שהועדה המקומית המשיכה לדון ברצף בהיבטים שונים של הבקשה להיתר על ועדת הערר היה להימנע מלדון בבקשה ולאפשר מיצוי ההליך התכנוני בפני הועדה המקומית (עת"מ 22162-04-14 רן מרגלית נ' ועדת הערר המחוזית מחוז חיפה).