תכנון ובניה

הקלות ושימושים חורגים - ליווי וייצוג בהליכים בעניין הקלות ושימושים חורגים

הקלה

לא אחת מבקש הבונה לבנות שלא במדויק בהתאם לתכניות החלות על מגרשו. לשם כך, מאפשר החוק, בהליך של הקלה, לבקש מאת הועדה המקומית היתר בניה בשינויים קלים מהמותר לפי התכנית החלה במקום, כגון: שינוי קל בקווי בניין או במספר הקומות.

אישור ההקלה נתון לשיקול דעתה של הועדה המקומית ואינו ניתן באופן אוטומטי. בקשה להקלה מחייבת פרסום מיוחד וניתן להגיש התנגדות לבקשה.


שימוש חורג
לעיתים מתבקש היתר לשימוש השונה מהשימוש  שהוגדר בתכנית החלה במקום, או בהיתר הבנייה שניתן למבנה. שימוש זה הינו שמוש חורג, ובסמכות הועדה המקומית לאשרו בתנאי שאינו מהווה סטייה ניכרת מהתכנית החלה במקום, ואינו שונה באופן מהותי מהשימוש המותר בתכנית.

מתן ההיתר לשימוש החורג הינו בסמכותה של הועדה המקומית, ונתון לשיקול דעתה. בקשה להיתר לשימוש חורג מחייבת פרסום מיוחד וניתן להגיש התנגדות לבקשה.


עורכת הדין ציפי מרגלית תסייע לכם בקבלת היתרי בניה הכוללים בקשות להקלות ובבקשות להיתרים לשימושים חורגים, תוך ליווי מקצועי צמוד והכרת המערכות המעורבות.

ליצירת קשר