האם תוגבל זכות העיון בתיק הבניין ובהיתר הבנייה?

השכן בונה ונראה לכם כי הבנייה מתקרבת מדי אל ביתכם? אתם מבקשים לקנות בית ורוצים לבדוק שאין בו בניה ללא היתר? האם ניתן היתר לפתיחת גן הילדים בדירת הגן של הבניין בו אתם גרים?

המענה לשאלות אלה מצוי בתיק הבניין שבמשרדי הועדה המקומית בתחומה בנוי הבניין.

במרבית הועדות המקומיות בארץ קיימת כיום גישה חופשית אל המידע המצוי בתיקי הבניין, לרבות גישה להיתר הבניה של הבניין.

על גישה חופשית זו למידע הטיל צל כבד ובלבול פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז  עת קבע כי מידע על היתר הבניה יינתן רק בהתאם להליכים הקבועים בחוק חופש המידע, ולחילופין, בהסכמת בעל ההיתר (עתמ 56982-05-13, יחיא גיוסי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה).

פניה לפי חוק חופש המידע הינו הליך העלול להמשך חודשים רבים, ובמקרים מסוימים, המידע עלול להגיע לידי המבקש (במידה והרשות תעתר לבקשתו) רק לאחר 135 ימים (4 וחצי חודשים!) מיום הגשת הבקשה! ברור לכל כי משך זמן זה יהפוך את המידע ללא רלוונטי.

עצירת מתן המידע החופשי המצוי בתיקי הבניין עלולה לפגוע קשות בביצוען של עסקאות נדל"ן, עת מבקש הקונה הפוטנציאלי לבדוק כשרותו של המבנה אותו הוא חפץ לרכוש. אף עבודתם של שמאי המקרקעין, הנדרשים למידע בנסיבות שונות, עלולה להפגע ממניעת הגישה למידע ולעכב ביצוען של עסקאות שונות. כן עלול להפגע כלל הציבור המבקש לוודא חוקיות הבניה המתבצעת בסמוך אליו והתאמת השימושים לאלו המותרים בתכניות התקפות.

אף שפסק הדין אינו מהווה תקדים מחייב, גופי תכנון שונים נוטים לפעול באופן התואם גם פסיקה מינהלית מחוזית, והתעורר החשש שפסק הדין עלול ליצור בלבול בקרב ועדות מקומיות אשר נהגו לאפשר עיון בתיקי הבניין, וכי אלו עלולות לשנות את דרך מתן המידע והנגשתו לציבור בעקבות הכרעת בית המשפט.
במשרד הפנים התקבלו פניות מגורמים שונים בנוגע להשפעתו של פסק הדין על אופן העיון בהיתרי בנייה שניתנו על ידי רשויות תכנון אחרות.

אקדים ואומר כי לעת עתה הופג חשש זה לאור עמדת משרד הפנים המובאת בהחלטת בית המשפט העליון, כמפורט בהמשך.

פסק הדין האמור ניתן בעתירה מנהלית אשר הוגשה על סרובה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה לאפשר לתושבי ישובים סמוכים לעיין בהיתר בניה של אתר להטמנת פסולת בתחום העיר טייבה. אותם תושבים פועלים לקידום הטיפול במפגעי סביבה באזור, וביקשו לבדוק האם החברה המפעילה את האתר פועלת בהתאם לתכניות המאושרות. הועדה המקומית טענה כי עיון בהיתר בניה יתאפשר רק בהתאם לחוק חופש המידע, ולחילופין, בהסכמת בעל ההיתר.

בית המשפט קבע כי לצורך עיון בתיק בניין נדרשת פנייה בצורת בקשה לפי חוק חופש המידע, שתאפשר לוועדה המקומית לשקול לגופו של עניין אם להיעתר לבקשה אם לסרב לה. זאת, מחשש שהחלטה גורפת לאפשר עיון חופשי בתיק הבניין עלולה לפגוע בפרטיות בעל ההיתר.

החלטת בית המשפט ניתנה בניגוד לעמדת משרד הפנים לפיה ככלל יש לאפשר עיון בתיק הבניה (לרבות צילומו) ללא צורך בקיום הנוהל הקבוע בחוק חופש המידע, וכי אין ליצור אבחנה בין התכניות אליהן מתייחס חוק התכנון והבניה מפורשות ומתיר העיון בהן, לבין היתרים שניתנו מכח תכניות אלו.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון (עעמ 1662/14 יחיא ג'יוסי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה).
בהחלטה של בית המשפט העליון בבקשה לסעד זמני אשר הוגשה במסגרת ערעור קבע בית המשפט כי "סיכויי הערעור אינם מבוטלים".

לאור עמדתו לפיה בשלב זה אין מניעה שבקשות לעיון בהיתרי בנייה תטופלנה בהתאם לנהלים הקיימים בכל רשות תכנון, מבלי שלפסק הדין תהיה השפעה על כך, הודיע משרד הפנים כי הפונים אליו מונחים להמשיך ולנהוג כשם שנהגו עוד קודם לכן.

משכך, ועד להכרעה בערעור, הנגשת המידע לציבור אינה נפגעת לאור פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ועל הרשויות המקומיות להמשיך ולאפשר את העיון החופשי בתיקי הבניין, כפי שנהגו עד כה.