סמכויותיהן החדשות של הועדות המקומיות

תיקון 101 לחוק מגדיר 4 סוגים שונים של ועדות מקומיות, כאשר לכל סוג של ועדה נקבעו סמכויות שונות, ההולכות וגדלות בהתאם לרמתה המקצועית של הועדה ולכלים המצויים בידיה:

1. "ועדה רגילה" - הורחבו והוגדרו מחדש סמכויותיהן של כלל הועדות המקומיות במדינה.
2. "ועדה עצמאית" - בעלת סמכות לאשר שינוי של תכניות שאושרו ע"י הועדה המחוזית.
3. "ועדה עצמאית מיוחדת" – מוסמכת לאשר תכניות במתחמי פינוי – בינוי והתחדשות עירונית.
4. "ועדה עצמאית עם תכנית כוללנית" – בעלת תכנית כוללנית, מוסמכת לאשר תכניות התואמות את התכנית הכוללנית.


הרחבת סמכויותיהן של כלל הועדות המקומיות
הובהרו והורחבו 12 סמכויותיהן הקיימות בחוק של לכלל הועדות המקומיות, ולסמכויות אלה נוספו 8 סמכויות חדשות. סמכויותיהן החדשות של הועדות המקומיות הרגילות תקפות לכלל הועדות המקומיות במדינה. לועדות המקומיות ה"עצמאית", ה"עצמאית מיוחדת", וה"עצמאית עם תכנית כוללנית", נוספו בחוק סמכויות נוספות.

להלן יפורטו עיקרי סמכויותיהן של הועדות המקומיות ה"רגילות", המפורטות בנוסחן המלא בסעיף 62א.(א) לחוק.


סמכויות קיימות שהובהרו ו/או הורחבו
1. איחוד וחלוקה של מגרשים, גם בין מגרשים המצויים בבעלות אחת.
2. הרחבת דרך קיימת, וכן, הארכתה לצורך גישה למגרש סמוך או לדרך סמוכה.
3. הגדלת שטחים לצרכי ציבור ולמיתקני תשתית מקומיים. הורחבה בסעיף הגדרת "צורכי ציבור".
4. קביעת קו בניין או שינוי קו בניין שנקבע בתכנית.
4א. קביעה ושינוי של גובה בניינים ומספר הקומות שניתן להקים בבניין. (סמכות חדשה)
5. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים. (ללא שינוי)
6. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת מבלי לשנות את השטח הכולל המותר לבניה.
7. קביעה או שינוי הוראות בדבר גודל מגרש.
8. הגדלת מספר יחידות הדיור המותר ללא הגדלת סך כל השטחים העיקריים. (ללא שינוי)
9. כל עניין שניתן לבקש כהקלה. (ללא שינוי)
10. שינוי יעוד קרקע לתחנת תדלוק, בלא הגדלת השטחים המותרים לבניה, כאשר השטח הכולל המותר לבניה לא יעלה על 80 מ"ר.
11. הוספת שימושים למלונאות או משרדים במגרש המיועד למגורים בהיקף של עד 25% מזכויות הבניה הקיימות.
12. הרחבת דירות קיימות עד לשטח של 140 מ"ר.

סמכויות חדשות
13. קביעה או שינוי של יעוד קרקע לאתר שימור.
14. הגדלת השטח הכולל המותר לבניה במגרש המיועד למגורים בשיעור של עד 20% והוספת שימוש למסחר בהיקף של עד 25% מהשטח, בקרקע מינהל, לצורך בנייה למגורים לדיור בהישג יד (השכרה ארוכת טווח) לפי התוספת השישית.
15. הוספת שטחי שרות בקומות תת-קרקעיות בשטח שלא יעלה על כפל תכסית הבניין או שטח המגרש (הגדול מביניהם).
16. הוספת זכויות בניה במגרש המיועד לבניה בתחום רשות עירונית; במגרש המיועד למגורים בבניה רוויה עד 20% משטח המגרש או 500 מ"ר, הקטן מביניהם. במגרש שאינו מיועד לבניה רוויה, עד ל-7% משטח המגרש או 50 מ"ר, הגדול מבניהם, ולא יותר מ-175 מ"ר. תקוזז הקלה כמותית אשר ניתנה בעבר לאותו מגרש.
17. הגדלת זכויות הבניה למגורים ברשויות שאיננן עירוניות, בתנאים ובשיעורים שונים במחוזות השונים, בתנאים המפורטים בסעיף 62א(א)17.
18. הוספת זכויות בניה למתקני תשתית מקומיים לצורך הקמה בפועל של מתקן תשתית.
19. קביעת הוראות בעניינים  שונים הדרושים למימוש תכנית ולבניה לפיה: הריסה, זכות מעבר, הפקעה.