תכנון ובניה

עררים לועדות הערר - ליווי וייצוג משפטי בעררים על החלטות הועדות המקומיות

הועדה המקומית סרבה לבקשתך להיתר בניה?  ניתן להגיש ערר על ההחלטה!
עו"ד ציפי מרגלית תייצג אותך בועדת הערר ותסייע בקבלת ההיתר המבוקש.

ליווי  משפטי לאדריכלים, קבלנים ואנשים פרטיים בהתמודדות עם החלטות סרוב של הועדה המקומית לבקשות להיתרי בניה.

התמחות בהגשת עררים על החלטות של הועדה המקומית.


ערר על החלטת הועדה המקומית לועדת הערר המחוזית
ועדות הערר המחוזית דנה בעררים על החלטות של הועדה המקומית בענייני רישוי בנייה (היתרים, הקלות ושימושים חורגים), בעררים על החלטת הועדה המקומית בעניין תכניות שבסמכותה, ובעררים על החלטה של הועדה המקומית בתביעת פיצויים (תביעה בגין תכנית פוגעת).
לא אחת מתקבלת החלטה של ועדה מקומית אשר אינה עולה בקנה אחד עם פרשנותו של המבקש את החוק ואת התכניות החלות על המקום.
לא פעם דוחות הועדות המקומיות התנגדויות לבקשות להקלות או לשימושים חורגים.
על החלטות אל של הועדות המקומיות ניתן לערור לועדת הערר המחוזית, ועדה תכנונית-משפטית, ועדה אשר בסמכותה לשנות את החלטת הועדה המקומית, הן משיקולים תכנוניים והן משיקולים משפטיים.


עורכת הדין ציפי מרגלית תייצג אתכם בפני ועדות הערר המחוזיות ות
סייע לכם למצות באופן המירבי והמיטבי את זכויותיכם.