פטור מהיתר בניה

שינוי משמעותי בתחום רישוי הבניה הינו מעיקריה של הרפורמה, אשר מטרתה המוצהרת הינה לשפר, לייעל ולקצר את הליכי הרישוי.

נקבעו 3 מסלולי רישוי, הקצובים במועדים:
רישוי מלא - מתן תשובה לבקשה בתוך 90 ימים.
רישוי מקוצר - חובת רשות הרישוי לתת תשובה לבקשה בתוך 45 ימים.
מסלול זה, אשר נקבע בסעיף 145ב לחוק, תקף לגבי תוספות בניה שאין בהן סיכון או הפרעה של ממש. על שר הפנים לקבוע בתקנות את סוגי הבניינים, התוספות והשימושים הכלולים במסלול זה.

התיקון לחוק ביחס למסלול הרישוי המלא ומסלול הרישוי המקוצר ייכנס לתוקף ביום 1.1.16.

פטור מהיתר - מתן פטור מהיתר לסוגי בניינים, עבודות ושימושים הפשוטים מבחינה הנדסית, ואשר בנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי.
סעיף 145ג. לחוק מסמיך את שר הפנים לקבוע בתקנות כי הקמתם של בניינם שונים או ביצוען של עבודות שונות וסוגי שימושים שונים פטורים מהיתר, והוראות בדבר אופן החלת הפטור.
מסלול זה הינו היחיד אשר נכנס לתוקף ביום 1.8.14, לאחר ששר הפנים התקין תקנות הקובעות את סוגי המבנים והעבודות הפטורים מהיתר, ואת הדרישות הכרוכות למימושה של אותה בניה. (תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014).

הבניינים, העבודות והשימושים הפטורים מהיתר בניה מאופיינים בהיותם פשוטים מבחינה הנדסית, אין בהם כדי לצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש, השפעתם על חזות הבניין והסביבה מועטה, ואין הם פוגעים בשלד הבניין, יציבותו ובמערכות הבניין.

יש להדגיש כי עבודה הפטורה מהיתר חייבת להיות תואמת להוראות החוק, התקנות, לתכניות החלות ולהנחיות המרחביות.

חלק מהעבודות מחויבות במסירת הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה, בטופס אשר מצורף כתוספת לתקנות. לחלק מהעבודות נדרש לצרף אישור מהנדס מבנים, זאת, בנוסף על מתן ההודעה כאמור.

להלן יובאו עיקרי העבודות והמבנים הפטורים מהיתר בניה. לפרטים והתנאים המלאים לבניה בפטור מהיתר יש לפנות להוראותיהן המפורטות של התקנות.


פרק ב' לתקנות מפרט 9 קטגוריות שונות של עבודות ומבנים הפטורים מהיתר בניה.

א. גדרות ושערים
גדר או קיר תומר שאינה בחזית המגרש
גדר המוקמת בידי רשות מקומית
גדר בשטח חקלאי
גידור מתקן תשתיתגדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע
מחסום בכניסה לחניה ושער

ב. גגונים וסככות
גגון, סוכך, סוכך מתקפל מרקיזה), סככת צל
מצללה (פרגולה)

ג. שימושים נלווים למבנה
פרטי עזר (מצלמות, גופי תאורה, צפור אזעקה, מיתקן חניה לאופניים ועוד..)
שלט
מיתקן לאצירת אשפרה
מכונה לאיסוף מכלי משקה
סורגים
דוד מים, דוד שמש וקולטים
מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר
החלפת רכיבים בבניין (רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל ועוד...)
החלפת מכל גז נייח תת קרקעי

ד. מבנים טכניים
מבנים טכניים בשטח מתקן תשתית
מיתקן לניטור אויר
מיתקן פוטו-וולטאי, על גג בניין שהוקם כדין

ה. מבנים ועבודות זמניים
מבנה זמני (מכולה, אוהל, סככה וכד', לתקופה שאינה עולה על 120 ימים..)
סגירה עונתית
עבודות זמניות הנלוות לעבודות שאינן טעונות היתר
מנהרה חקלאית ורשת צל

ו. מחסן ומבנה לשומר
מחסן אחד לכל יחידת דיור, מחומרים קלים, שאינו עולה על 6 מ"ר...
מבנה לשומר: מבנה יביל, עד 4 מ"ר

ז. עבודות פיתוח ושיפור נגישות
ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח
שיפור נגישות לבניין ובתוכו

ח. אנטנה, צלחת קליטה ותורן
אנטנה, צלחת קליטה ותורן
הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים
הוספת אנטנה על עמוד חשמל
תורן למדידה מטאורולוגית
תורן ומיתקן ניטור רעש
אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו

ט. הריסה ופירוק