בניית פרגולה ללא היתר

"האם באמת אני יכול עכשיו לבנות פרגולה בלי לבקש היתר בניה?" שאלה זו נשאלת לא אחת מאז אישורו של תיקון 101 לחוק התכנון והבניה בכנסת, תיקון הידוע אף בכינויו "רפורמת הפרגולות".

כן. נראה כי החל מה-1.8.2014 ניתן יהיה להקים פרגולה בלא לקבל היתר בניה מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה! יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי על הפרגולה להבנות בהתאם להוראות החוק ובהתאם לתכניות התקפות. 

אחת ממטרותיה העיקריות של הרפורמה בחוק התכנון והבניה היא הקלה על האזרחים על ידי הפחתת הבירוקרטיה. התיקון לחוק משחרר את האזרח מהצורך לקבל היתר בניה לפעולות בניה פשוטות, המתבצעות ברשות הפרט ואשר אינן מפריעות למרחב הציבורי דוגמת, פרגולה, מחסן, גדר, שער, וכדומה.

לשם כך הוסף לחוק סעיף 145ג' הקובע הוראות בעניין בנייה הפטורה מהיתר.

סעיף 145ג' קובע את מאפייני הבנינים אשר יהיו פטורים מהיתר: פשוטים מבחינה הנדסית; אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש; השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן מעטה; וכן, הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

הסעיף אינו מפרט את סוגי הבניינים, העבודות והשימושים אשר יהיו פטורים מהיתר, ואלו יפורטו בתקנות אשר יתקין שר הפנים.

יודגש כי אף כי החוק עתיד להתיר בנייה של מבנים מסויימים בלא היתר, על הבנייה להיות תואמת לתכנית התקפה באותו מקום, להנחיות המרחביות של הועדה המקומית, ולהוראות חוק התכנון והבניה והתקנות אשר תוקנו לפיו.

לשם ההמחשה, אדגים ואפרט תוך התייחסות לבניית פרגולה, אותה, כזכור, ניתן יהיה לבנות בלא היתר החל מאוגוסט 2014 .

פרגולה מוגדרת בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003 כ:


                        "מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי,
                         הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים
                         באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;"


לפיכך, יש להקפיד על בניית פרגולה התואמת את ההגדרה דלעיל, לאמור:
  - מבנה הפרגולה צריך להיות ללא קירות;
  - על משטח ההצללה להיות מישורי – משטח אשר אינו משופע או נטוי;
  - על משטח ההצללה להשען על עמודים;
  - על המרווחים בין החלקים האטומים להיות מחולקים באופן שווה על פני משטח ההצללה;
  - וכן, על המרווחים בין החלקים האטומים להוות 40% לפחות משטח המשטח.

מיקומה של הפרגולה והחומרים מהם ניתן לבנותה מוגבלים אף הם בתקנות.
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) קובעות הוראות בקשר עם בניית הפרגולה, מיקומה והחומרים מהם ניתן לבנותה, ואף אלו חייבים להיות תואמים להוראות החוק והתקנות:
  - הפרגולה יכולה לבלוט רק עד 40% מעבר לקו הבניין
  - על הפרגולה להיות בנויה מחומרים קלים, כגון עץ, מתכת או פלסטיק.

נוסף על ההוראות המפורטות לעיל לעניין בניית הפרגולה, שמקורן מהתקנות אשר תוקנו מכוחו של חוק התכנון והבניה, יש לבדוק באופן פרטני, לפני הקמתה של כל פרגולה ו/או כל מבנה אחר אשר יהיה פטור מהוצאת היתר, את ההוראות הספציפיות החלות עליו מכוחן של התכניות המקומיות, ולהתאים את בניית הפרגולה להוראותיהן של אותן תכניות.

נציין כי החוק מוסיף וקובע כי שר הפנים רשאי לקבוע הוראות בעניין חובת מסירת הודעה לרשות הרישוי המקומית על הקמת הבניינים ו/או ביצוע השימושים הפטורים מהיתר, וכן, מפרטים ותנאים אשר יבטיחו כי הבנייה והשימוש ללא היתר ייעשו באופן מקצועי ובטיחותי ותוך השתלבות בסביבה (סעיף 145ג.(ב) לחוק).

אם כן, לפני בנייתה של פרגולה, או כל בניין אחר, ללא היתר, מחובתו של הבונה יהיה לבדוק אם אותו בניין נכלל בתקנות העתידות להיות מותקנות על-ידי שר הפנים לעניין זה, ולבנותו בהתאם להוראות החוק, התקנות והתכניות המקומיות החלות הקובעות הוראות לגבי אותו סוג בניין.

כמו כן, מחובתו של הבונה בניין ללא היתר לבדוק האם חלה עליו חובת ההודעה על הבניה לרשות הרישוי המקומית, והאם נקבעו מפרטים ותנאים בקשר עם בנייתו של אותו בניין.


לסיכום, את הבנייה ללא היתר יש לבצע בזהירות, תוך בדיקת התאמתה להוראות החוק, התקנות והתכניות המקומיות התקפות.