תכנון ובניה


קידום הליכי תכנון - ליווי וייצוג משפטי בקידום הליכי תכנון


קידום ואישור תכניות בניין עיר (תב"ע) לשינוי יעוד והשבחת מקרקעין הינו לב ליבה של הפעילות התכנוניות, ושל פעילותו של יזם המקרקעין, הליכי קידומן ואישורן של תכניות הינם מורכבים וממושכים, מעורבים בהם גורמים רבים והם מחייבים התנהלות מול כלל הרשויות המוסמכות.


עוה"ד ציפי מרגלית פועלת להחשת קידום הליכי התכנון אצל ועדות התכנון השונות (ועדה מקומית, ועדה מחוזית, מועצה ארצית), ולזירוז קבלת האישורים וההיתרים הדרושים לקידום התכניות, תוך שיתוף פעולה מקצועי ומלא עם כלל הגורמים הסטטוטוריים, התכנוניים והמשפטיים המעורבים בתהליך.


עוה"ד מרגלית תפעל לקידום התכנית בשיתוף פעולה מלא וקצועי עם מתכנן התכנית וכך כלל היועצים המקצועיים המלווים (שמאי מקרקעין, יועץ תנועה, יועץ איכות סביבה ועוד) המעורבים בהליך התכנוני. כל זאת, במעורבות מלאה של הלקוח ותוך שקיפות מלאה.

ליצירת קשר